Č.j.: 1505/2020

Datum zveřejnění rozhodnutí: 15. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2020/2021

Monika Tůmová, ředitelka Svobodné lesní základní školy Ráj, z.s., jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

ve Svobodné lesní základní škole Ráj, z.s. od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

2020/ZP/

001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 012, 013

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 183 školského zákona  a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zřizovateli Svobodná lesní základní škola Ráj, z.s., prostřednictvím ředitele školy.

V Pracejovicích dne 15. 5. 2020

Mgr. Monika Tůmová, ředitelka školy

Toto rozhodnutí je možné si stáhnout ve formátu PDF viz. níže uvedený odkaz.

https://www.svobodnalesniskola.cz/wp-content/uploads/2020/06/rozhodnutiozapisu2020.pdf