Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

  • Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
  • Svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkové míchání.
  • Přirozené učení a autonomie učení.
  • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.

Posláním Svobodné lesní základní školy je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Vize školy „jsme a rosteme spolu“ vyjadřuje náš hlavní záměr, kterým je vytvářet bezpečné, autentické, demokratické a inspirující prostředí pro svobodný rozvoj a učení všech, kdo jsou součástí školy – dětí, učitelů, dobrovolníků a externistů. Někdy proto také o naší škole hovoříme jako o učící se škole.

V pedagogice vycházíme z konstruktivismu a na něj navazujících teorií učení, především pak z humanistické teorie vzdělávání, kde nás inspirují autoři jako Maslow, Rogers nebo Neil.

Koncepce školy je vedle našich pedagogických zkušeností inspirována především zahraniční zkušeností svobodných demokratických škol. Od roku 2019 se účastníme každoročních setkání Svobodných demokratických škol v České republice jako členi ASDŠ, která je i součástí širší sítě evropských demokratických škol EUDEC. Dále jsme součástí Asociace lesních škol, která podporuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj a EVVO.

Současný rozsah školní docházky 1.–9. třída ZŠ chceme v budoucnosti rozšířit o středoškolské vzdělávání a případně i o mateřskou školu.

Jsme členem